Indledning

Når vi modtager personoplysninger om dig er det vigtigt for os at du har tillid til, at vi behandler og varetager dine personoplysninger på en gennemsigtig og sikker måde. Det betyder derfor meget at du læser denne privatlivspolitik igennem, da vi her vil informere dig om vores håndtering af dine personoplysninger.

Om os

Nordvikar ApS, Kokholm 1A 1, 6000 Kolding, CVR nr. 40387544 er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles.

Hvis du vælger at dele dine person- eller firmaoplysninger med os, vil vi bruge de oplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

For Nordvikar ApS er beskyttelsen af de personlige oplysninger, som du vælger at dele med os af stor betydning.

Dine personoplysninger håndteres og beskyttes derfor i henhold til de gældende bestemmelser i persondataloven.

Udover vores privatlivspolitik gælder vores cookiepolitik, som du finder her: https://nordvikar.dk/cookiepolitik

Hvornår indsamler vi dine personoplysninger

Vi indsamler hos Nordvikar kun nødvendige oplysninger for at kunne udføre vore daglige driftsopgaver, heriblandt HR-opgaver, lønudbetaling, vikarydelser, rekrutteringer, personlig udvikling, personaleledelse og administration af løn.

Helt specifikt behandler vi dine personoplysninger for at have mulighed for at

 1. Sende dig jobtilbud og/eller oplysninger om vores tjenester og andre aktiviteter, samt i højere grad have mulighed for at koordinere disse med krav og kompetencer

 2. Kontakte dig vedrørende tilbud, nyhedsbreve, relevante oplysninger som du kunne være interesseret i men dette er dog et tilvalg

 3. Vurdere hvorvidt du egner og/eller er til rådighed i forbindelse med jobplacering i faste eller midlertidige stillinger og/eller opgaver, hvor testresultater, undersøgelse af referencer m.m. evt. også benyttes

 4. Opretholde, indgå og afslutte et ansættelses- og/eller personaleforhold med dig og kunne udføre de relevante administrative opgaver i denne forbindelse inkl. juridisk sparring med vores arbejdsgiverorganisationer

 5. Administrere og sikre dine oplysninger hvilket er vores første prioritet

 6. Hjælpe dig med din personlige og faglige udvikling

 7. Overholde gældende love og regler

 8. Behandle data for vores kunder i forhold til screening inden ansættelsen.

Hvilke personoplysninger indsamler vi om dig?

Vi behandler de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne levere vores tjenester og ydelser. Hvis du skal kunne benytte vores ydelser er nogle af disse oplysninger obligatoriske. Det kan være bedst, at indsamle yderligere oplysninger, for at kunne matche vores opgaver bedre med dine krav og kvalifikationer samt imødekomme kundernes anmodninger. Du er selv ansvarlig for, at de angivne oplysninger er nøjagtige og relevante.

Dette omhandler helt specifikt dokumenter med personoplysninger, herunder følgende

Ved registrering:

 1. Navn, adresse- og kontaktoplysninger

 2. Fødselsdato

 3. CV med tilhørende oplysninger

 4. Data og info om ledighed, orlov og A-kasse

 5. Oplysninger om nærmeste pårørende og deres kontaktdata

 6. Andre relevante oplysninger som kunne være vigtige i forhold til vurderingen af kandidatens egnethed, som f.eks. referencer, certifikater og svendebrev

Ved påbegyndelse af arbejde for eller når du har arbejdet for Nordvikar:

 1. Nationalitet, CPR-nummer, ID, arbejdstilladelse

 2. Straffeattester hvis du giver dit samtykke

 3. Andre oplysninger i forhold til personale, løn og registrering af fravær

 4. Vi behandler også data som en del af screeningsprocessen inden ansættelse for vores kunder.

Nordvikar registrere og opbevarer kun følsomme personoplysninger, hvis dette er nødvendigt i forhold til at overholde de juridiske forpligtelser, i det omfang at der er givet samtykke til dette, eller hvis det anden måde er tilladt eller påbudt ved lov. ‘Personfølsomme oplysninger’ henviser til oplysninger om en persons race, religion, biometriske oplysninger, politiske holdninger, helbred, seksuelle praksis, fagforeningsmedlemskab

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Nordvikar kan videregive dine personoplysninger til kunder og underleverandører (f.eks. databehandlere), som udfører opgaver på dennes vegne, leverandører, offentlige myndigheder, pensionsselskaber, arbejdsgiverforeninger og andre forretningsforbindelser og i alle andre tilfælde, hvor vi kan blive pålagt at gøre dette, f.eks. ved dom eller kendelse.

Personoplysninger videregives på baggrund af en legitim interesse, juridisk forpligtelse og/eller for at kunne opfylde kontrakten i overensstemmelse med de formål, som er angivet under afsnittet “Hvornår indsamler vi dine personoplysninger?”.

Nordvikar har truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de personoplysninger, der videregives, beskyttes mod tab, ulovlig behandling eller lignende.

Så lang tid opbevare vi dine personoplysninger:

Tidsrummet for opbevaring afhænger af de gældende lovbestemte tidsfrister for opbevaring af data.

Kandidater (hvis du endnu ikke har arbejdet for os)

Dine joboplysninger (CV, arbejdserfaring, uddannelse, testresultater m.m.) er til rådighed optil 6 måneder efter den sidste kontakt, hvis du endnu ikke har arbejdet for Nordvikar.

Ønsker du ikke længere at være registreret, kan du afmelde dig ved at sende en mail til hej@Nordvikar.dk. Du vil herefter ikke længere blive kontaktet eller modtage tilbud fra os

Hvis du arbejder/har arbejdet for os

Dine personoplysninger opbevares i fem regnskabsår efter seneste ansættelsesdato.

Visse personoplysninger er til rådighed for Nordvikar i et længere tidsrum, f.eks. til brug i forbindelse med klager eller skattemæssige forpligtelser.

Hvis du ikke længere ønsker at være registreret hos os, kan du afmelde dig ved at sende en e-mail til hej@Nordvikar.dk. Du vil derefter ikke længere blive kontaktet eller modtage jobtilbud fra Nordvikar.dk

Personoplysninger vedrørende forretningsforbindelser.

Nordvikar behandler personoplysninger for relevante personer, der arbejder for virksomheder, vi samarbejder med for at kunne give tilbud på og/eller levere oplysninger om nye tjenester samt andre aktiviteter, og anmode om og gennemgå tilbud og oplysninger om tjenester og produkter til Nordvikar, så vi kan indgå og opretholde forretningsforbindelser og aftaler samt administrere ordrer.

Vi behandler personoplysninger fra forretningsforbindelser, heriblandt navne, kontaktoplysninger og kontaktpersonernes stillinger.

Nordvikar kan i visse tilfælde videregive personoplysninger fra forretningsforbindelser, dette gøres kun hvis det er nødvendigt for at kunne realisere målsætningerne for forretningsforbindelsen eller for formålet med job placeringen/opgaven. Disse oplysninger kan videregives til ansøgere eller kandidater, samarbejdspartnere og underleverandører (f.eks. databehandlere), som leverer tjenester på vegne af Nordvikar, samt i alle andre tilfælde, hvor Nordvikar måtte være pålagt at gøre dette ved dom eller kendelse. Nordvikar har truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle de personoplysninger, der videregives, beskyttes korrekt mod tab eller ulovlig behandling.

Dine rettigheder:

Rettighederne er som følger:

 1. Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Nordvikar behandler om dig.

 2. Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Nordvikar har registreret om dig.

 3. Du har ret til at få slettet de personoplysninger Nordvikar har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Nordvikar alle oplysninger, som Nordvikar ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

 4. Du har ret til ”dataportabilitet” og få dine oplysninger leveret i et læsbart format

 5. Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandlingen herefter ophører medmindre Nordvikar efter gældende lov er pålagt at skulle behandle personoplysninger

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til Nordvikar enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger. Det kræver blot du oplyse gyldigt id.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e- mailadresse.

Du kan også kontakte Nordvikar, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen sendes til:

Nordvikar ApS
Kokholm 1A, 1
6000 Kolding
Att: PersonData ansvarlig

Nordvikar Aps vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af den anmodning om udskrift fremsende denne til din e-mailadresse.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Nordvikar, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Nordvikar kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

For kandidater, vikarer, interim medarbejdere, selvstændige og forretningsforbindelser:

Hvis du selv har oprettet dig som jobsøgende via vores hjemmeside , kan du få adgang til de personoplysninger, der er registreret om dig. Du kan til enhver tid selv ændre en række oplysninger, f.eks. ved at ændre i dit CV eller dine kontooplysninger.

Hvis du ønsker at få adgang til alle dine behandlede personoplysninger og/eller til at ændre eller slette dine oplysninger, som du ikke selv kan ændre, skal du henvende dig til din kontaktperson hos Nordvikar

Sikkerhed

Nordvikar vil sikre og beskytte dine personoplysninger mod tab eller ulovlig brug. Vi gør dette på baggrund af fysiske, administrative, organisationsmæssige og tekniske sikkerhedsforanstaltninger.

Nordvikar beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn på de systemer, hvor det er påkrævet.

For at undgå datatab tager Nordvikar løbende backup af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Nordvikar underrette dig om sikkerheds bruddet så hurtigt som muligt.

Nordvikar sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Ud over Nordvikars interne systemer benytter vi os af eksterne leverandører af IT-services Vi har databehandleraftaler med alle relevante eksterne leverandører.

KONTAKT, KOMMENTARER, KLAGER, SPØRGSMÅL, ELLER (MISTANKE OM) DATALÆKAGER.

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager i forhold til Nordvikars beskyttelse af dine personoplysninger, bedes du kontakte os skriftligt eller via e-mail på hej@Nordvikar.dk eller Nordvikar Aps Kokholm 1A 1, 6000 Kolding. Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Ændringer

Af forskellige årsager kan Nordvikar til enhver tid vælge at foretage ændringer af eller tilføjelser til denne erklæring om personoplysninger. Den nyeste erklæring om personlige oplysninger kan til enhver til læses på denne side. Denne version er udarbejdet ultimo Marts 2019